Utvikling

Skatt, utvikling og menneskerettigheter

Skatt har mange koblinger til statsbygging, utvikling, fordeling og rettferdighet. "Skatt for utvikling" har også blitt et viktig satsningsområde for norsk bistandspolitikk i senere år. Her vil du finne en oversikt over aktuelle problemstillinger og litteratur.

Skatt og statsbygging
Hvordan er sammenhengen mellom godt styresett og skatt? Skaper gode skattesystemer gode stater – eller er det omvendt?

Skatt i utvinningskontrakter og andre kontrakter med stater
I mange land, særlig ressursrike utviklingsland, er store deler av skattebasen ikke underlagt generelle skattenivåer, men regulert gjennom egne kontrakter. Dette kan ta form av utvinningskontrakter eller såkalte «tax holidays», som gir skattefritak for et begrenset antall år. Hvilke utviklingskonsekvenser har slike avtaler? Hvordan forhandles de fram? Hvem vinner, og hvem taper? Hvilke land har åpent innsyn i selskapers skattebetalinger til myndigheter, og hvilke har det ikke?

Eksempler på artikler:

Skatteavtaler
Skatteavtaler mellom land er fortsatt kjernen i det internasjonale skattesystemet. Særlig utviklingsland taper store potensielle skatteinntekter gjennom å ha forhandlet fram ugunstige skatteavtaler med andre land i et forsøk på å tiltrekke utenlandsinvesteringer. Utviklingsland befinner seg ofte i en svakere forhandlingsposisjon enn rike land. Internasjonale organisasjoner som FN og OECD har utviklet modellskatteavtaler som skal legge rammer for bilaterale skatteavtaler, men fremdeles ser det ut til at det er utfordrende for utviklingsland å forhandle frem rettferdige skatteavtaler. Dette representerer et dilemma: Skal internasjonale regler legge sterkere føringer for hvilke skatteavtaler to land kan inngå seg i mellom, eller vil dette bryte med et landenes suverenitet? Og fører egentlig skatteavtaler til økte investeringer i utviklingsland?

Forskeren Martin Hearson har for Action Aid og International Center for Tax and Development samlet et datasett med skatteavtaler. Datasettet er foreløpig sist oppdatert i 2017, men skal etter planen både oppdateres og utvides til å gjelde flere land i 2020. Datasettet gir oss verktøy som muligjør analyser av hvor god eller dårlig en gitt bilateral skatteavtale er for utviklingsland. Et ICTD-paper (2016) som forklarer hvordan datasettet kan brukes finner du her.

Under kan du se artikler som har brukt datasettet:

Det finnes også mye interessant forskning som omhandler hvorfor noen utviklingsland har større sannsynlighet for å inngå en skatteavtale enn andre.

Skatt og menneskerettigheter: Plikt til å mobilisere ressurser?
Skatt har fått økt oppmerksomhet fra et menneskerettighetsperspektiv de senere årene, blant annet med en omfattende rapport fra FNs spesialrapportør på ekstrem fattigdom og menneskerettigheter.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer